“Att besegra sig själv är betydelsefullare än att besegra tusen man i krig”

- Indiskt ordspråk

Våra vårdande insatser

Vårdande insatser

Här kan du läsa om några av de olika vårdmodeller och behandlingstekniker som finns och som på något sätt rör Medströms sätt att arbeta på.

Är du intresserad av någon form av vårdmodell och vill veta mer om hur vi tillämpar dem kan du läsa mer under vårt arbete.
ADDIS

Det kan vara svårt att säkert veta om någon är beroende. Därför behöver man gå till botten med problemen för att få ett säkert svar. Medströms arbetar med en metod som heter ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStrument).

ADDIS är ett väl strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning av alkohol- och drogrelaterade problem. Metoden bygger till stor del på etablerade internationella system, som introducerades på mitten av 80-talet i Sverige.

ADDIS är ett instrument bestående av 75 frågor som tar 1-2 timmar att gå igenom. Det identifierar alkohol- och drogberoende redan på ett tidigt stadium samt ger en bild av hur en eventuell beroendeutveckling ser ut. Vi får dessutom information om stress, ångest samt eventuell depression.ADL

Allmän Daglig Livsföring är nödvändiga egenskaper för att kunna tillfriskna från ett beroende. Det innefattar: hygien, matlagning, städning, tvätt, kroppsvård, viss social kompetens och ekonomi. Vi hjälper klienterna att hjälpa sig själva så att de klarar av vardagen och kan koncentrera sig på tillfrisknandet.Andlighet

Är grunden i Tolvstegsfilosofin, så vi ”jobbar” med andlighet. Det här är naturligtvis individuellt och personligt för många människor, vi kan endast vägleda i de olika synsätt och erfarenheter som finns.

Anhörigprogram

Alla Tolvstegsbehandlingar enligt denna modell har ett familjeprogram som vänder sig till anhöriga och vänner till alkoholister. Utgångspunkten för familjeprogrammet är att närstående till alkoholisten måste få tillfälle att bearbeta sina känslor genom att ta del av kunskap från Tolvstegsfilosofin.

Om den du vill hjälpa kommer till Medströms blir du helt naturligt involverad i vårt arbete. Du blir den som bekräftar den unges framsteg, små som stora, den som hejar på och stöttar. Du kan även få egen hjälp att hantera de förändringar som uppstår när någon i familjen försöker förändra sitt liv.ART (Aggression Replacement Training)

ART är framför allt avsedd för ungdomar som har problem med aggressivitet. De har också ofta stora sociala färdighetsbrister, vilket innebär att de har svårt att hantera sociala situationer, till exempel att få kritik, utan att bli aggressiva.

ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i vissa situationer.

ART består av tre delar som ska lära ungdomarna att hantera sociala situationer utan bli aggressiva.

Vi håller kurser och lektioner i ART med dem som arbetar med Tolvstegsprogrammet men har behov av en snabb lösning på vissa beteendeproblem.

Den erkända metoden ART går bra ihop med Tolvstegsfilosofin och fungerar bra tillsammans med Kriminalitetsprogrammet.

BBIC (Barns Behov I Centrum)

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

BBIC är det sätt som vi journalför, rapporterar, utreder och planerar efter enligt Socialstyrelsens vision.Diet och kost

För att uppnå bra resultat behöver många klienter lära sig att äta rätt. Detta är särskilt viktigt för de klienter med bipolära diagnoser och komplexa vårdbehov som till exempel missbruk och ADHD. Vi ger kvalificerad kostinformation om t.ex. GI och kostcirkeln. Vi tränar på matlagning, mattider, mellanmål och ekonomi.Familjehem

Är en placering av den unge i en vanlig familj. Tanken är att klienten ska få nya värdegrunder, nya rutiner och anpassa sig på nytt till trygghet och omvårdnad. En familjehemsplacering är inte en behandling men det miljöterapeutiska värdet ger ofta ett bra resultat precis som en behandling. Ofta kompletteras en familjehemsplacering med en Tolvstegsbehandling.

Medströms har inga ”egna” familjehem men har ett stort kontaktnät runt Mälardalen och hjälper t.ex. Socialtjänsten att hitta rätt familjehem till klienten.

Fas 1 Primärbehandling

Det är under denna fas som vi ”släcker elden”. Vi jobbar tillsammans med klienten för att bryta ned förnekelsen och bygga upp modet att se livet så som det verkligen är. Återfall eller fortsatt missbruk är vanliga i denna fas som brukar vara mellan tre och sex månader. Enligt Tolvstegsprogrammets filosofi så kan man beskriva den här perioden som en kapitulation enligt stegen ett till tre.Fas 2 Förlängd behandling

Efter att missbruket stoppats och de viktigaste funktionerna hos klienten åter är i bruk och ballans så påbörjar vi förändringsarbetet. Det är nu som klienten vänder sig inåt, slutar skylla på alla andra och istället tar ansvar för sitt eget liv. Klienten möter sin ilska, bitterhet, rädsla och själviskhet, det som legat och skavt i känslolivet och nu behöver särskådas och frigöras. Klienten lär sig under den här perioden att lita på andra än sig själv, att ta ansvar, finna mod att klara av saker som förut verkade omöjliga.

Småningom så rättar klienten till de misstag och skador som ligger bakom som skuggor i det förgångna. Klienten frigör sig och går vidare redo att leva livet på ett nytt sätt, på livets villkor. Enligt Tolvstegsfilosofin så är det denna process som sätts igång genom att klienten arbetar med själva kärnan i programmet; steg fyra t.o.m. nio. Den förlängda behandlingen är mellan tre och sex månader.Fas 3 Eftervård

Är den tid som kommer efter själva behandlingen. På Medströms lägger vi stor vikt vid eftervården. Även efter en lyckad behandling och efter att klienten har lärt sig att bemästra sin situation uppstår ofta nya prövningar. Det är då som teori och förhoppningar får möta en kanske både kall och oförstående verklighet. Trots vettig sysselsättning, ordnat boende och sociala kontakter kan händelser inträffa som rubbar den nyligen skapade harmonin.

På Medströms fortsätter klienten att träffa sin terapeut en gång i veckan under ett års tid och får då tillfälle att reflektera över och få stöd i hur han/hon ska använda sina ”nya verktyg”. Under eftervården så har klienten mognat och hunnit ikapp sig själv, många frågor som går mer på djupet kommer ofta fram under den här fasen och den trygghet som byggts upp med terapeuten blir användbar på nya sätt.

Småningom är det till slut dags att bli utskriven och till fullo pröva sina egna vingar. Vi önskar trevlig resa och hoppas att klienten ska finna sin plats i någon av Tolvstegsgemenskaperna och hitta en sponsor att fortsätta tillfrisknande processen tillsammans med där.

Fysisk träning

En sund själ i en sund kropp är ett vedertaget uttryck. Vi övertränar inte för att fly in i ett nytt beteende utan jobbar mer med att stärka kroppen och immunförsvaret med motion i den form som passar klienten. Efter ett långvarigt missbruk så får kroppen jobba hårt för att återhämta sig och då hjälper träning och bastu till. Vi föreslår många olika aktiviteter och hoppas att klienten ska hitta en form av motion som passar just honom/henne, cirkelträning, löpning, simning, capoeira, styrketräning, dans för att nämna några.Gruppaktiviteter

Hos Medströms är det tradition att göra saker tillsammans och i grupp. Det stärker individen att träna gemenskap med andra som har liknande erfarenheter. Vi träffas kring arrangemang så som t.ex. retreat, konvent eller Recovery solutions ungefär en gång i månaden.Handledning

All vår personal har fortlöpande och regelbunden handledning i både Tolvstegsfilosofin och psykodynamiken.HVB

Står för ”hem för vård och boende” och är behandlingshem som tar emot vuxna och barn med olika typer av problematik.

Medströms har inte något eget HVB hem men har ett stort kontaktnät och hjälper t.ex. Socialtjänsten att hitta rätt hem till en klient.

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. KBT har nått särskilt goda resultat på vanliga ångesttillstånd, t.ex. fobier, paniksyndrom och tvångssyndrom, och på förstämningssyndrom, t.ex. depression. Terapin fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv. (Förklaringen är hämtad ur Wikipedia.)

Medströms arbetar med några få utvalda KBT grundade tekniker: Teckenekonomi, MI och Positiv förstärkning.Kriminalitetsprogrammet

Kriminalitet och droger hänger ofta ihop. Medströms arbetar med en helhetssyn på människan, där missbruk och kriminell identitet behandlas samtidigt. Att bryta ett destruktivt utagerande och aggressivt beteende är ett centralt inslag, liksom att komma till rätta med osund livsstil och drogberoende. Vi erbjuder behandling mot kriminalitet i kombination med Tolvstegsprogrammet.

Att arbeta kognitivt med hur den kriminelle tänker är viktigt! Helheten är tanke– känsla–beteende – alternativt – känsla–tanke–handling.

Den som utvecklat modellen om kriminalitet som livsstil är kriminologen Glenn Walters. Han är verksam på fängelset Fort Schuylkill i Pennsylvania. Kriminell livsstil är ett utryck för ett sätt att se på världen där den kriminelle gör tolkningar utifrån en självbild och världsbild som grundläggs i barndom och tonår.

Medlevarskap

Är ett inslag i behandling (kan även vara en behandlingsform i sig självt) som går ut på att vårdarna/behandlarna lever med klienten, antingen under korta och återkommande perioder eller under långa perioder på upp till flera år. Detta sätt att arbeta tillsammans med klienten ger honom/henne möjlighet att på djupet ta till sig en ny värdegrund och utvecklas tillsammans med andra människor som fungerar som förebilder, som står för och lever efter dessa nya värderingar.MI (Motivational Interviewing)

Rådgivningsmetoden MI är ett förhållningssätt och en metod för kommunikation, som vi använder för att locka fram och stärka den inre motivationen till förändring. MI rekommenderas även av socialstyrelsen som en av två samtalsmetoder med god evidens.

På Medströms använder vi MI för att få klienten intresserad av att ifrågasätta sin livsstil och samtidigt titta på vilka fördelar det kan finnas med ett nyktert och drogfritt liv. Ofta är det flertalet MI samtal som leder till att klienten påbörjar en behandling.Miljöterapi

Nationalencyklopedin förklarar begreppet miljöterapi på följande sätt: ”miljöterapi, samlingsbenämning på olika behandlingsmetoder som utgår från en psykologisk teori om hur aktiviteter i den fysiska och sociala miljön kan användas i terapeutiska syften, såsom att bota sjukdom, träna färdigheter, ge självinsikt och utveckla nya handlingsmönster. Man kan t.ex. utgå från en psykoterapeutisk teori och utforma en vårdavdelning eller ett behandlingshem som ett terapeutiskt samhälle. Själva vistelsen i vårdmiljön utgör en behandling.

På Medströms så bygger vi en miljö som på alla sätt och vis överensstämmer med klientens egen vardag efter behandlingen. Alla hinder, faror och lockelser finns med i vår miljö eftersom vi arbetar tillsammans med klienten ute på fältet, mitt i stan. Vi träffas på caféer, besöker lokala evenemang, går på olika träningsanläggningar och skapar relationer till de Tolvstegsgrupper där klienten senare själv kommer att gå.

Mötesträning

Vi hjälper och stöttar klienten att komma in I de olika gemenskaperna t.ex. NA och AA, att hitta en hemmagrupp och regelbundna mötestider varje vecka. I början av tillfrisknandet rekommenderas det ofta att gå på 90 möten på 90 dagar.NLP

Medströms arbetar ibland med vissa inslag av NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering). Det innebär exempelvis finmotoriska, fysiska övningar och långsamma övningar. Det här sättet att arbeta kan hjälpa ungdomar med svårigheter som till exempel ADHD, ADD eller DAMP att bli lugnare och även slippa ta mediciner. Ihop med vår övriga verksamhet med fokus på en personlig och förtrolig kontakt med en vuxen vägledare, så ger övningar med inslag av NLP bra resultat även när vi arbetar med missbruk och bipolära diagnoser/problem.Praktikplats

Medströms har ett stort kontaktnät inom den privata företagsvärlden; dagis, design, bilvård, detaljbutiker, verkstad, restaurang, nyhetsmedier, gym, friskvård, djur, bageri, snickeri, administration, fastighetsskötsel, för att nämna några. Vi ordnar en praktikplats till klienten där han/hon kan vara två månader för att pröva på och sedan pröva något nytt i två månader o.s.v. eller bli kvar en längre tid för att lära sig yrket. Ofta leder ett fritt prövande till att klienten finner ett intresse och motivation till att utbilda sig och lära sig yrket till fullo. Antingen genom fortsatta studier eller genom en yrkespraktik.Psykodynamik

Gemensamma teoretiska utgångspunkter för olika psykodynamiska skolbildningar är att en del av människans själsliv är omedvetet, det vill säga det är inte omedelbart tillgängligt för introspektion och reflexion. En människas handlingar och reaktionsmönster kan påverkas av omedvetna motiv och önskningar. Det mänskliga psyket är ett sammanhängande system och psykiska problem måste förstås i sitt vidare sammanhang. Tidigare erfarenheter har betydelse för individens sätt att handla, reagera och förstå sin livsvärld i nuet. Individen påverkas av sina relationer, såväl pågående som avslutade. För att förstå en människas situation och problematik måste terapeuten ta hänsyn till varje individs specifika livssituation och -historia. (Förklaringen är hämtad ur Wikipedia.)

Medströms grundläggande värdegrund bygger på det psykodynamiska sättet att se på människans kriser och utveckling, handledningen vi har är psykodynamisk/sociotekninsk.

Social träning

Vi gör tillsammans besök i samhällets olika funktioner för att dela med oss av ett nytt synsätt och tankesätt på den värld vi lever i. Fokus ligger på all den hjälp och service som finns att få om man vill delta i samhället och bygga upp sig själv, sitt liv och sin ekonomi.Stödboende

Är ett eget boende för klienten men där lägenheten är lånad under en begränsad tid. Klienten får här chansen att öva sig på att bo själv med alla rutiner och ekonomi. Under denna period så har klienten fullt stöd och tillsyn från en myndighet, kontaktperson eller vårdande företag.

Medströms har inga egna träningslägenheter men hjälper t.ex. Socialtjänsten med översyn och stöd för den boende.Teckenekonomi

Teckenekonomi är ett motivations- och styrsystem där man använder ”tecken” eller poäng som syftar till att förstärka ett önskat beteende. Tecknen som intjänas kan bytas ut mot aktiviteter, prylar som hett önskas eller fickpengar. Vi har detta system kopplat till yrkespraktiken och praktikplatser.Terapi

Vi erbjuder till största delen enskilda träffar/samtal, ibland även i grupp. Terapin bygger på Tolvstegsprogrammet, alternativt Kriminalitetsprogrammet med inslag av psykodynamisk metod att bygga samtalsstrukturen på.

Tolvstegsprogrammet

Är grunden och ryggraden i verksamheten på Medströms. Arbetet bygger på Anonyma Alkoholisters program som beskrivs i ”Stora Boken”/Anonyma Alkoholister.

Metoden beskrevs redan för 70 år sedan av alkoholberoende människor och används inom rörelsen Anonyma Alkoholister och är en av få vetenskapligt erkända metoder för att ta sig ur missbruk.

Men Tolvstegsprogrammet vore inte så framgångsrikt om det inte också fanns ett andligt inslag i det. För den som söker mening och förståelse på ett djupare plan ingår tro, andlighet och en ödmjukhet inför tillvarons krafter som en naturlig del.

En viktig poäng med programmet är att en beroende hjälper en annan beroende. Det finns ingenting som är så läkande för en alkoholist som att möta en annan alkoholist – där den ena försöker stödja den andre – och att de på så sätt hjälper varandra att tillsammans tillfriskna.Yoga, Meditation & Massage

För de klienter som vill lära sig meditera eller utöva yoga enligt olika tekniker lär vi ut detta. Vi jobbar med kroppen på flera olika sätt som yoga, Power Dynamic meditation, Vipassana meditation, fysisk träning, rörelser enligt NLP och även med massage.Yrkespraktik med realiserad teckenekonomi

Att ha ett praktiskt mål, en handlingsplan som leder till egen ekonomi är nästan lika viktigt som att jobba med insidan. Vi lever ju i världen. Att tjäna egna pengar och få lära sig hur pengar kommer till fickan samt att lära sig värdet av att vara en del av samhället. Klienten får motivationspengar som är direkt kopplade till de timmar han/hon praktiserat och får öva sig att leva med dessa pengar och på så sätt hantera sin egen ekonomi och bli fri från bidragsberoendet.Återfallsprevention

Återfallsprevention är en metod som utgår från att tolkningen av en händelse (en tanke) leder till en känslomässig reaktion som leder vidare till en handling. Metoden syftar till att klienten ska kunna leva nyktert/drogfritt och att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt.

Återfallsprevention används i behandlingen av alkohol- och drogberoende vuxna och ungdomar.